Dla rodziców

rada

Przewodnicząca: 

Zastępca: 

Skarbnik:

Sekretarz:

Komisja rewizyjna:

 

Członkowie:

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z WYCHOWAWCAMI
Głównym celem współpracy rodziców i nauczycieli jest zapewnienie jednolitego oddziaływania na dzieci ze strony rodziny i przedszkola.

Konsultacje pedagogiczne jako kontakty indywidualne są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów zbiorowych. Ich tematem są nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu dzieci w danej grupie lub przedszkolu, ile różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań nauczyciele i rodzice mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego dziecka, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w przedszkolu, trudności wychowawcze.

TERMINARZ KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH RODZICÓW Z NAUCZYCIELEM:

Oddział ,,Muchomorki”

Oddział ,,Biedronki ”

Oddział ,,Smerfy”

Dyrektor

Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem i w unikaniu błędów, na jakie narażeni są w swej pracy nauczyciele i rodzice. Odgrywają też niemałą rolę w zdobywaniu przez nich informacji o różnych zasługujących na uwagę kwestiach, związanych z zachowaniem i postępami w rozwoju dziecka, a także niekiedy z jego szczególną sytuacją losową. Prowadzenie konsultacji pedagogicznych przyczynia się do zacieśnienia więzi emocjonalnych między nauczycielem i rodzicem, a także przewartościowanie wzajemnych postaw: istniejącej nieufności zrodzonej z nieśmiałości lub złych doświadczeń rodziców. Taka rozmowa jest procesem wzajemnego oddziaływania a nie tylko zwykłą wymianą myśli i uczuć.