Rekrutacja

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MILANOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

6 latki

 1. Dębowczyk Antoni

 2. Drabarz Karolina

 3. Kruk Błażej

 4. Krzeczkowski Miłosz

 5. Meksuła Piotr

 6. Mielniczuk Zuzanna

 7. Mostowiec Jakub

 8. Nazaruk Nicola

 9. Romaniuk Tymoteusz

 10. Trochunowicz Bartłomiej

 11. Wertejuk Amelia

 12. Juszczuk Anna

 13. Oworuszko Marika

 14. Kostecki Michał

5 latki

 1. Bartoszek Kacper

 2. Buda Maja

 3. Drabarz Kinga

 4. Harasimiuk Weronika

 5. Lemieszek Wojciech

 6. Prus Mikołaj

 7. Surowiec Wojciech

 8. Szajda Nikola

 9. Smolnik Kacper

 10. Bojarski Antoni

 11. Bożym Wiktoria

 12. Dąbrowska Aniela

 13. Grajewska Jowita

 14. Łotys Filip

 15. Muszyński Hubert

 16. Sawczuk Filip

 17. Szpil Wojciech

 18. Ściuba Antoni

 19. Wertejuk Maria

 20. Żebrowska Joanna

4 latki

 1. Banachowicz Tomasz

 2. Chilimoniuk Jan

 3. Filipowicz Alicja

 4. Korpysz Maciej

 5. Kowalik Natalia

 6. Małafiejew Magdalena

 7. Pasicz Zofia

 8. Przekora Iga

 9. Smoliński Olaf

 10. Szuciak Zofia

 11. Wojciechowska Ewelina

 12. Zawada Sabina

13.Wedyniuk Szymon

14. Bożym Artur

15. Końka Alicja

3 latki

1. Protaś Wojciech

2. Romaniuk Błażej

3. Kosowski Dawid

4. Kosowski Krystian

5. Ciołek Amelia

6 .Smolnik Konrad

7.Smolińska Hana

8. Igor Siuciak

9. Iczuk Oliwier

Komunikat Dyrektora Samorządowego Przedszkola

w Milanowie

z dnia 4.02. 2019 r.

 

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669, 2245),

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 2019 r. poz. 303),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. )(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80),

Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60)

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)),

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Milanowie informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony w terminie od 04.02.2019 – 08.03.2019r.

Do korzystania z wychowania przedszkolnego mają prawo dzieci w wieku 3 – 7 lat.

Wnioski zgłoszeń dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 należy pobierać w placówce i składać wyłącznie u dyrektora w godzinach 8.00 – 14.00 w Przedszkolu Samorządowym w Milanowie.

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669, 2245),),

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Milanów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu 8 godzin.

 2. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym.

 3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola/szkoły podstawowej.

OFERTA EDUKACYJNA:

Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

1. Język angielski – dwa razy w tygodniu.

2. Religia – dwa razy w tygodniu

3. Zajęcia logopedyczne

4. Zajęcia terapeutyczne – w zależności od potrzeb dzieci

5. Zajęcia rewalidacyjne

6. Spotkania z teatrem lalki i aktora – jeden raz w miesiącu

7. Zajęcia z akompaniamentem – raz w tygodniu

8.Zajęcia taneczne – jeden raz w tygodniu